تلاش های فدراسیون در فرانسه، اما، آیا و اگرها؟!!

هر چند که همیشه سیستم های دولتی به خاطر نداشتن چابکی و آزادی عمل در اجرای ایده های جدید ، جذاب و جوان پسند، همیشه ضعف های مدیریتی داشته و مشکلات زیادی رو به خاطر عملکردهای سلیقه ای و اکثراً جناحی رو دارن؛ اما با این همه برای همه دوستان و عزیزانی [...]